Biegły “ad hoc” – biegły spoza listy sądu

You are currently viewing Biegły “ad hoc” – biegły spoza listy sądu

Zgodnie z  art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Co do zasady opinie dla potrzeb spraw sądowych sporządzane są przez stałych biegłych sądowych, a więc biegłych wpisanych na listy biegłych sądowych.

 Kim jest biegły ad hoc?

Biegły  “ad hoc”, to biegły spoza listy danego sądu, powołany wyłącznie do konkretnej sprawy. Najczęściej jest on powoływany, gdy biegli z listy sądu odmawiają wydania opinii w danym terminie, lub też, gdy sprawa dotyczy jakiejś wąskiej, rzadkiej dziedziny.

Czy opinia biegłego ad hoc jest tak samo ważna jak biegłego z listy sądu?

Dowód z opinii biegłego “ad hoc” posiada taką samą wartość dowodową, jak dowód z opinii biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych. Ważne jednak jest, aby biegły ten posiadał praktycznie doświadczenie, wiedzę specjalistyczną z danej  dziedziny oraz stosowne kwalifikacje.

Wyrok  Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 14 stycznia 2014 r. I ACa 894/13 (LEX nr 1433815)

gdy więc sąd zleca biegłemu wydanie opinii musi mieć na względzie to, czy dysponuje on wiadomościami specjalnymi niezbędnymi dla stwierdzenia okoliczności mających istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy. Wiadomości specjalne mogą wynikać zarówno z przygotowania teoretycznego, jak i wykonywanej w danej dziedzinie pracy i nabytych stąd umiejętności oceny występujących tam zagadnień. Nie przesądza jednak kwalifikacji na biegłego sam fakt, że dana osoba pracuje lub pracowała na określonym stanowisku, lecz decydują o nich posiadane wiadomości i praktyczne doświadczenie w danej dziedzinie.”

Konieczność odebrania od biegłego przyrzeczenia.

W celu skorzystania z opinii biegłego „ad hoc” sąd powinien odebrać od niego  przyrzeczenie. Biegły składa przed rozpoczęciem czynności przyrzeczenie w następującym brzmieniu: “Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie V CSK 29/10 (LEX nr 787470)

znaczenie przyrzeczenia polega na przypomnieniu o obowiązku sumiennego i bezstronnego wykonania powierzonej funkcji biegłego oraz złożenia rzetelnej opinii, zgodnej z wiedzą i przekonaniem biegłego.”

 Podsumowując:

  • Biegły sądowy spoza listy może powołany w sprawie, jeśli posiada wiedzę specjalistyczną z  z danej  dziedziny oraz stosowne kwalifikacje.
  • Opinia biegłego “ad hoc” ma taką samą moc dowodową jak opinia biegłego z listy sądu. 

Skomentuj

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Anonim

    Jakie dokumenty przedstawia biegły at hoc na potwierdzenie posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz wymaganych kwalifikacji ??????????????????????????????????????????????????????????????

  2. Dede

    Czy przyrzeczenie może być w formie podpisanego formularza z teścia przyrzeczenia i dołączone do opinii?

Dodaj komentarz