Obowiązki znalazcy rzeczy – znaleźne.

You are currently viewing Obowiązki znalazcy rzeczy – znaleźne.

Spis treści

Obowiązki znalazcy rzeczy reguluje ustawa o rzeczach znalezionych.

Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Zawiadomienie o znalezienie rzeczy. 

Jeśli znalazca rzeczy zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu powinien niezwłocznie ją o tym fakcie zawiadomić i wezwać do jej odbioru.

Jeśli znalazca rzeczy nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru  lub nie zna jej miejsca pobytu, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Przykładowo we Wrocławiu właściwym podmiotem jest to Biuro rzeczy znalezionych prowadzone  przez Wydział Organizacyjno-Prawny.  Znajduje się ono  w siedzibie Starostwa przy ul. T. Kościuszki 131.

Znalezienie rzeczy w cudzym pomieszczeniu

Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.

Powiadomienie Policji – dowód osobisty, paszport.

W przypadku znalezienia rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport,  należy niezwłocznie oddać rzecz do  najbliższej jednostki Policji.  Jeżeli oddanie rzeczy wiąże się z zagrożeniem życia lub zdrowia, to zawiadamia się o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Znalezienie rzeczy w budynku

W przypadku znalezienia rzeczy w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego,  znalazca powinien oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Ten  następnie, po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy, przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Czym jest znaleźne?

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Zgłoszenie znaleźnego np. tydzień po oddaniu rzeczy będzie bezskuteczne.

WAŻNE: Warto spisać proste oświadczenie pomiędzy znalazcą a właścicielem rzeczy, w którym wskazane będzie imię nazwisko, adres zamieszkania znalazcy oraz dokładne określenie rzeczy, czas i miejsce znalezienia rzeczy oraz oczywiście oświadczenie, że znalazca żąda znaleźnego.

W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Przy oddawaniu rzeczy znalezionej do właściwego starosty spisuje się protokół. Wskazuje się w nim imię, nazwisko i adres zamieszkania znalazcy oraz dokładnie określa rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy.

Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, czyni się o tym wzmiankę w poświadczeniu.

Nagroda dla znalazcy. 

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa w drodze rozporządzenia, rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród.

 Co jeżeli właściciel nie zgłasza się po odbiór rzeczy?

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. Właściwy starosta zawiadamia znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.

WAŻNE: 

  • Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Nie powoduje również powstania stosunku na linii prawnik-klient.

  • Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne.

  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

  • Treść umieszczona na niniejszym Blogu stanowi jedynie pogląd autora na konkretny temat. Autor Bloga przekazuje treść  zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,  jednakże nie odpowiada w jakimkolwiek stopniu i zakresie za treść umieszczoną na Blogu.

  •  Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną (za którą Autor będzie w pełni odpowiedzialny) – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

  •  Autor bloga  nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Skomentuj

Dodaj komentarz