Kiedy policjant może legitymować obywatela?

You are currently viewing Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Kiedy policjant może legitymować obywatela?

Celem legitymowania jest ustalenie tożsamości. Legitymowanie polega na potwierdzeniu zgodności posiadanego dokumentu ze stanem faktycznym. Ustalenie tożsamości może nastąpić m. in.  na podstawie dowodu osobistego, paszportu, dokumentu elektronicznego, zagranicznego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu zawierającego fotografię numer lub serię.

Zakres sytuacji, w których wymagane jest ustalenie tożsamości, jest bardzo szeroki. Każdy przypadek należy analizować w oparciu konkretne okoliczności. 

Przykładowo: policjant ma prawo wylegitymować obywatela, jeśli:

  • podejrzewa, że ten popełnił przestępstwo lub wykroczenie,
  • jego zachowanie stwarza zagrożenie, 
  • gdy prowadzone są poszukiwania  przestępcy lub osób zgłoszonych jako zaginione.

Podstawa prawna legitymowania.

Legitymowanie obywateli celem potwierdzenia tożsamości jest uregulowane w rozporządzeniu w sprawie wykonywania niektórych uprawnień policjantów z dnia 4 lutego 2020 r.

Policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z legitymowaniem podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności.

Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

W przypadku legitymowania osoby znajdującej się w pojeździe policjant, ze względów bezpieczeństwa, może żądać opuszczenia pojazdu przez tę osobę oraz inne osoby znajdujące się w pojeździe.

W przypadku gdy osoba legitymowana jest znana osobiście policjantowi, ustalenie jej tożsamości nie wymaga legitymowania

Co grozi za niestosowanie się do poleceń policjanta?

Stosownie do art. 65a kodeksu wykroczeń „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Zaskarżenie czynności policjanta.

Na czynność legitymowania przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora, o czym powinien poinformować funkcjonariusz dokonujący legitymowania.

Porada prawna: tel.  512 976 090 lub e-mail:  adwkrycki@gmail.com

WAŻNE: 

  • Artykuł nie stanowi porady prawnej.

  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.

  • Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści.

  • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz