Groźba karalna

You are currently viewing Groźba karalna

Groźba karalna, polega na grożeniu popełnieniem przestępstwa. Groźba musi wzbudzać w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.

Spis treści

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest groźba karalna?

Jest to przestępstwo określone w art. 190 kodeksu karnego. Polega ono na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej.  Przykładowo: grożenie pobiciem, pozbawieniem życia, zniszczeniem mienia.

Przestępstwo groźby karalnej może być popełnione tylko umyślnie. Sprawca musi chcieć wywołać u drugiej osoby obawę, że on albo osoba będąca pod jego wpływem popełni przestępstwo na szkodę pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższej.

Przestępstwo zostaje popełnione tylko wtedy, gdy groźba dotyczy popełnienia przestępstwa. Grożenie  musi wzbudzać w ofierze uzasadnioną obawę jej spełnienia. Zatem musi zostać zbadane, czy sformułowana groźba jest na tyle poważna, że pokrzywdzony bałby się jej spełnienia. Uwzględniać przy tym należy m. in.  cechy osobowości, stan psychiki pokrzywdzonego. Pokrzywdzony nie musi być pewien, że groźba zostanie spełniona. Wystarczy, że istnieje uzasadniona możliwość jej spełnienia.

Forma groźby

Groźba może być wyrażona w każdy możliwy sposób.  Może  być dokonana ustnie, na piśmie, ale także za pomocą gestu czy też innego zachowania.  Nie jest wymagane, aby sprawca osobiście groził pokrzywdzonemu. Możliwe jest też popełnienie tego przestępstwa przez posłużenie się osobą trzecią, która przekazuje treść groźby.

Zgłoszenie przestępstwa groźby

Przestępstwo groźby ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu.  

Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu. Wówczas cofnięcie może nastąpić aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

Groźba a ostrzeżenie

Celem groźby jest zastraszenie innej osoby, celem ostrzeżenia zaś uchronienie jej przed grożącym niebezpieczeństwem. W przypadku groźby, sprawca grożąc daje do zrozumienia, że przestępstwo popełni sam albo popełnię je inna osoba, na której postępowanie ma wpływ.

W przypadku ostrzeżenia, osoba która go dokonuje zawiadamia inną osobę o planowanym przestępstwie na jej szkodę lub szkodę osoby jej najbliższej, które ma być popełnione  przez osobę trzecią, na którą zawiadamiający nie ma wpływu.

WAŻNE: 

  • Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Nie powoduje również powstania stosunku na linii prawnik-klient.
  • Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne.
  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.
  • Treść umieszczona na niniejszym Blogu stanowi jedynie pogląd autora na konkretny temat. Autor Bloga przekazuje treść  zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,  jednakże nie odpowiada w jakimkolwiek stopniu i zakresie za treść umieszczoną na Blogu.
  • Autor bloga  nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.
  • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną (za którą Autor będzie w pełni odpowiedzialny) – napisz lub zadzwoń.  Możesz skorzystać też z formularza.

Skomentuj

Dodaj komentarz