Stan nietrzeźwości – pomiar alkoholu.

You are currently viewing Stan nietrzeźwości – pomiar alkoholu.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Definicje stanu nietrzeźwości zawarte są w art. 115 § 16 kodeksu karnego oraz w  ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 46 ust. 3).

Stan nietrzeźwości 

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

WAŻNE: Wartość równa 0,25 mg i nieprowadząca do jej przekroczenia nie stanowi stanu nietrzeźwości.

Stan po użyciu alkoholu

Od stanu nietrzeźwości odróżnić należy stan po użyciu alkoholu. Zachodzi on, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3“.

Wytyczne odnośnie sposobu mierzenia trzeźwości

Wytyczne zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego (analizator wydechu) dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą:

1) spektrometrii w podczerwieni lub

2) utleniania elektrochemicznego

Każde urządzenie pomiarowe podlega badaniu i procedurze legalizacji i kalibracji (konieczne jest jej powtarzanie co sześć miesięcy). Urządzenie powinno mieć tzw. świadectwo wzorcowania. 

Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.

Urządzenia i sposoby dokonywania pomiaru

W przypadku dokonywania pierwszego pomiaru metodą spektrometrii w podczerwieni (np. Alkometr A 2.0 Alcomat Alcotest 7110), przy uzyskaniu wyniku ponad 0,00 mg/dm3 , dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru.

W przypadku dokonywania pierwszego pomiaru metodą utleniania elektrochemicznego (np. Alcotest 7410l Alcotest 7410plus RS  ; Alco-Sensor IV ; Alcometer SD-400 ; AlcoQuant 3020)  oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3 , dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut.

 Na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem metodą  utleniania elektrochemicznego,  wynoszący ponad 0,00 mg/dm3 należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni.  Wykonuje się wówczas 2 pomiary. Drugi pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego.

Wykonanie trzeciego pomiaru

W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3 , a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3 , dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3 , to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Sporządzenie protokołu

Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół który zawiera:
1) dane osoby badanej: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a jeżeli nie posiada, serię i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, c) wiek, d) płeć, e) wzrost – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, f) masę ciała – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, g) podpis, jeżeli jego złożenie jest możliwe;

2) imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej badanie;

3) imię, nazwisko i podpis osoby, w obecności której przeprowadzono badanie;

 4) wynik pomiaru lub pomiarów w postaci cyfrowej oraz jednostkę, w jakiej wyrażony jest wynik, a w przypadku badania przeprowadzonego wyłącznie przy użyciu analizatora wydechu niewyposażonego w cyfrową prezentację wyniku pomiaru – opis prezentacji wyniku pomiaru;

 5) datę, godzinę i minutę badania;

6) miejsce wykonania badania;

 7) nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, którym przeprowadzono badanie;

8) ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe;

 9) informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2472

10) informację o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie ich stwierdzenia;

11) informację o żądaniu przez osobę badaną przeprowadzenia badania krwi;

12) uwagi osoby badanej co do sposobu przeprowadzenia badania, jeżeli zostały zgłoszone.

Kiedy wykonuje się badanie krwi? Przeczytasz o tym tutaj.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz