Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

You are currently viewing Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Spis treści

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony może nastąpić w wypadkach określonych w umowie.

Czy mogę wypowiedzieć umowy najmu zwartą na czas określony?

Tak, ale tylko w sytuacji, gdy taka umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia.

Art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego 

“Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

Przykładowo: „Najemcy przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących przypadkach …”

Często stosuje się zwrot „ważne powody” lub „ważne przyczyny”. Brak skonkretyzowania w umowie o jakie to przyczyny chodzi, prowadzić może do nieskuteczności takiego zapisu.  W orzecznictwie sądów można znaleźć wyroki dopuszczające wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony “z ważnych przyczyn”,  bez ich konkretyzowania w umowie[1].  Jednak stanowisko w tym przedmiocie nie jest jednoznaczne.  W celu uniknięcia wątpliwości umowa powinna wskazywać w jakich przypadkach taka umowa może być wypowiedziana.

Szczególne przypadki wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę.

Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia również:

jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz (lokal, mieszkanie) miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo

–  jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim (najemca powinien zawiadomić wynajmującego  o powstałych wadach oraz wyznaczyć mu “odpowiedni” termin na jej usunięcie.  Dopiero po bezskutecznym upływie terminu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym), albo

jeżeli wady usunąć się nie dadzą (gdy lokal ma wadę nieusuwalną, najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez potrzeby uprzedniego zawiadamiania wynajmującego. Nie ma też obowiązku uiszczania czynszu za okres występowania tej wady).

Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu?

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wyłącznie w ściśle określonych przypadkach, o czym więcej przeczytasz tutaj.  

[1] zob. wyr. SN z 21.1.2015 r., IV CSK 208/14, Legalis; wyr. SN z 17.6.2011 r., II CSK 587/10, Legalis; uzasadnienie uchw. SN (7) z 21.12.2007 r., III CZP 74/07, OSNC 2008, Nr 9, poz. 95; uchw. SN z 21.11.2006 r., III CZP 92/06, OSNC 2007, Nr 7–8, poz. 102

WAŻNE: 

  • Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Nie powoduje również powstania stosunku na linii prawnik-klient.
  • Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne.
  • Artykuły na Blogu są aktualne w dacie ich publikacji.  W późniejszym czasie (z uwagi na stale zmieniające się przepisy prawa) – mogą być już nieaktualne.
  • Treść umieszczona na niniejszym Blogu stanowi jedynie pogląd autora na konkretny temat. Autor Bloga przekazuje treść  zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem,  jednakże nie odpowiada w jakimkolwiek stopniu i zakresie za treść umieszczoną na Blogu.
  • Autor bloga  nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.
  • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną (za którą Autor będzie w pełni odpowiedzialny) – napisz lub zadzwoń.  Możesz skorzystać też z formularza.

Skomentuj

Dodaj komentarz