Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

You are currently viewing Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Czym jest wizerunek?

Nie ma jego oficjalnej definicji. Przyjmuje się, że na wizerunek składają się fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd, które pozwalają na jego identyfikację wśród ludzi jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalną podobiznę. Rodzajem wizerunku może być także karykatura. Przyjmuje się również, że wizerunek, może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem.

“Przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie” –  Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 28.5.2015 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19.9.2018 r., zdefiniował wizerunek następująco: 

“Wizerunek jako dobro prawne objęte ochroną na gruncie art. 24 KC i art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi szeroko pojętą podobiznę człowieka, a więc konkretyzację i ustalenie obrazu fizycznego jednostki, zdatną do zwielokrotniania i rozpowszechniania. Wizerunek w sensie prawnym nie jest więc tożsamy z wyglądem fizycznym człowieka, stanowi przedstawienie i konkretyzację tego wyglądu. Wizerunek w świetle art. 81 ww. ustawy stanowi pewne dobro niematerialne, którego ochrona przyznana przez przepisy Prawa autorskiego ma charakter ściśle formalny i obiektywny”.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Nie ma żadnych wymagań, co do formy udzielonej zgody. Nie musi być ona na piśmie. Jednakże takiej zgody nie można domniemywać. Zgoda musi być niewątpliwa. Brak udowodnienia, że taka zgoda została udzielona spoczywać będzie na osobie, która rozpowszechniła wizerunek.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Mój wizerunek został rozpowszechniony bez mojej zgody.

Wizerunek jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może żądać:

  • zaniechania tego działania np. poprzez żądanie usunięcia publikowanego zdjęcia;

  • usunięcia skutków takie działania np. żądać  od osoby bezprawnie rozpowszechniającej wizerunek, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. przeprosiny poprzez ich publikacje na stronie internetowej);

  • zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;

  • naprawienia szkody majątkowej (np. szkody z tytułu utraty klientów, czy kontraktów reklamowych). 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz