Co grozi za jazdę pomimo zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

You are currently viewing Co grozi za jazdę pomimo zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

Zatrzymanie prawa jazdy powoduje zawieszenie uprawnień. Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te są zawieszone.

Kiedy Policja zatrzyma prawo jazdy?

Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

  • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  • kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
  • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;

Pełna lista przypadków obowiązkowego zatrzymania prawa jazdy znajdziesz TUTAJ

Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Policja przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, informację o zatrzymaniu prawa jazdy. Informacja przekazywana jest według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Co grozi za jazdę pomimo zatrzymania prawa jazdy?

Kierujący naraża się na zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń. Grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Ponadto Sąd zobligowany jest orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Oprócz tego kierujący, prawomocnie ukarany otrzyma 10 punktów karnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz