Kierowanie po zatrzymaniu prawa jazdy – co mi grozi?

You are currently viewing Kierowanie po zatrzymaniu prawa jazdy – co mi grozi?

Kierowanie po zatrzymaniu prawa jazdy. Co mi grozi?

O tym kiedy prawo jazdy podlega zatrzymaniu przeczytasz więcej  TUTAJ

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowanym

W przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, policjant jest zobligowany do zatrzymania prawa jazdy. 

Policja w terminie 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy, przekazuje właściwemu staroście informację o jego zatrzymaniu, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.  (art. 102 ust 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami). Starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.

Co w sytuacji, gdy kierujący zostanie złapany za prowadzenie pojazdu pomimo wydania przez starostę decyzji administracyjnej?

W takim przypadku Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy.

Co w sytuacji, gdy kierujący zostanie złapany za prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, ale jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej przez starostę?

Stosownie do art.  104a ust 5  ustawy o kierujących pojazdami, “Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te są zawieszone”. Kierowca naraża się zatem na zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń. 

Ponadto, jeżeli decyzja nie została jeszcze wydana przez starostę, ten wyda ją decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy od razu na okres 6 miesięcy (zamiast na 3 miesiące).

Czy od decyzji starosty można się odwołać?

Tak. Można się odwołać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Stosowne pismo należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty. Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno rozpatrzyć odwołanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje  jeszcze możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium.

 Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Po wydaniu decyzji przez odpowiedni organ kierowca naraża się na zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń, za którego popełnienie grozi mandat 500 złotych, albo skierowanie sprawy do sądu, gdzie grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku jazdy po alkoholu lub narkotykach

Wówczas uprawnienia do prowadzenia pojazdu  ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 104a ustawy o kierujących pojazdami).  W przypadku dalszej jazdy, kierowcy grozi zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń, za którego popełnienie grozi mandat 500 złotych, albo skierowanie sprawy do sądu, gdzie grozi kara grzywny do 5000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku kolizji lub wypadku komunikacyjnego

Wówczas dopiero po wydaniu przez sąd lub prokuraturę postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, kierowcy w przypadku dalszej jazdy grozi zarzut z artykułu 94 z kodeksu wykroczeń.

Cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami  między innymi w następujących przypadkach: (art. 103 ust 1. Ustawy o kierujących pojazdami).

1) stwierdzenia:

  1. na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  2. na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  3. utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego

2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny,

3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;

Za prowadzenie pojazdu pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień kierujący naraża się na zarzut z art. 180 a kodeksu karnego, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym orzekanym przez sąd. Za prowadzenie pojazdu pomimo uprawomocnienia się wyroku w którym ten zakaz orzeczono kierujący naraża się na zarzut z art. 244 kodeksu karnego , za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zakaz prowadzenia pojazdów, który orzeka sąd, nie oznacza automatycznie utraty uprawnień do prowadzenia pojazdu. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku, sąd przekazuje odpis wyroku do starosty, który wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 

Pomoc prawna tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz