Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

You are currently viewing Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

Za jazd pod wpływem alkoholu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to jedne z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo to zostało opisane w art. 178a kodeksu karnego i w swoim podstawowym typie przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych. Grzywna może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Kara ograniczenia wolności polega na:

1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

2) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Zaostrzenie kary pozbawienia wolności następuje wówczas, gdy sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany  za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara wówczas może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości  zachodzi gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

Jazda w tzw. stanie po użyciu alkoholu określona została w art. 87 kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Stan po użyciu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

 Kara aresztu nie może być krótsza niż 5, ani przekraczać 30 dni. Z kolei grzywna może wynieść od 20 do 5000 złotych.

Skutkiem skazania za przestępstwo z art. 178 kodeksu karnego jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Skazania za wykroczenie nie ujawnia się w rejestrze. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną w rozumieniu prawa.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Dodatkową dolegliwością dla sprawcy przestępstwa prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości jak i wykroczenia prowadzenia pojazdu po użyciu jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju może zostać orzeczony:

  • na okres od 1 do 15 lat.

  • dożywotnio– w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (prowadzenie pod wpływem pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania) lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (katastrofa w ruchu), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (wypadek w ruchu)  był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 Świadczenie Pieniężne

Sąd skazując sprawcę za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po narkotykach obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od decyzji sądu i okoliczności sprawy. Może ono wynosić od 5000 zł lub 10.000 zł (w przypadku recydywy, spowodowania wypadki pod wpływem alkoholu, jazdy pod wpływem w trakcie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów) do 60.000 zł. Wysokość.  W praktyce największy wpływ na wysokość świadczenia będzie miało stężenie alkoholu lub środka odurzającego we krwi.

Zostałeś zatrzymany po alkoholu lub narkotykach?

Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz