Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

You are currently viewing Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

Jazda pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to jedne z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo to zostało opisane w art. 178a kodeksu karnego i w swoim podstawowym typie przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych. Grzywna może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Kara ograniczenia wolności polega na:

1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

2) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Zaostrzenie kary pozbawienia wolności następuje wówczas, gdy sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany  za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara wówczas może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości  zachodzi gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

Jazda w tzw. stanie po użyciu alkoholu określona została w art. 87 kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Stan po użyciu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

 Kara aresztu nie może być krótsza niż 5, ani przekraczać 30 dni. Z kolei grzywna może wynieść od 20 do 5000 złotych.

Skutkiem skazania za przestępstwo z art. 178 kodeksu karnego jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Skazania za wykroczenie nie ujawnia się w rejestrze. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną w rozumieniu prawa.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Dodatkową dolegliwością dla sprawcy przestępstwa prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości jak i wykroczenia prowadzenia pojazdu po użyciu jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju może zostać orzeczony:

  • na okres od 1 do 15 lat.

  • dożywotnio– w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (prowadzenie pod wpływem pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania) lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 (katastrofa w ruchu), którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (wypadek w ruchu)  był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 Świadczenie Pieniężne

Sąd skazując sprawcę za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po narkotykach obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od decyzji sądu i okoliczności sprawy. Może ono wynosić od 5000 zł lub 10.000 zł (w przypadku recydywy, spowodowania wypadki pod wpływem alkoholu, jazdy pod wpływem w trakcie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów) do 60.000 zł. Wysokość.  W praktyce największy wpływ na wysokość świadczenia będzie miało stężenie alkoholu lub środka odurzającego we krwi.

Skomentuj

Dodaj komentarz