Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy policja zatrzyma prawo jazdy?

You are currently viewing Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy policja zatrzyma prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy nastąpi w sytuacji, gdy kierujący przekroczy dozwoloną prędkość o 50km/h na obszarze zabudowanym.

Zatrzymanie prawa jazdy

Wyróżniamy sytuacje w których policjant obowiązkowo zatrzyma prawo jazdy oraz takie kiedy może, ale nie musi tego robić.

Kiedy policjant musi zatrzymać prawo jazdy?

(Uwaga: poniżej tylko najczęstsze przypadki. Wszystkie można sprawdzić w ustawie Prawo o ruchu drogowym – art. 135.  USTAWA

Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

  1. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  3. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  4. kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym
  5. przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

„Uzasadnione podejrzenie musi wynikać z racjonalnych przesłanek oraz konkretnych, sprawdzalnych i właściwie udokumentowanych okoliczności. Podejrzenie to mogą uzasadniać następujące symptomy, wskazujące na konsumpcję alkoholu: zaburzenia ruchu, zaburzenia wzroku, zaburzenia słuchu, zaburzenia równowagi, zaburzenia sprawności intelektualnej, przedłużenie czasu reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe. Podejrzenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu może także wzbudzać roztaczająca się woń alkoholu etylowego”.

Podstawę do zatrzymania prawa jazdy nie może stanowić sama odmowa poddania się badaniu alkomatem, czy też żądanie przeprowadzenia badania na podstawie analizy krwi.  

Co po zatrzymaniu?

Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców. Policja przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, informację o zatrzymaniu prawa jazdy. Informacja przekazywana jest według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Wydanie postanowienia

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkohol  oraz  uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów  – wydaje w terminie 14 dni odpowiednio od dnia otrzymania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy albo od dnia otrzymania prawa jazdy: prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu. W sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

Co jeśli prowadziłem po zatrzymaniu prawa jazdy? O tym więcej przeczytasz TUTAJ.

Pomoc prawna tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Skomentuj

Dodaj komentarz