Odszkodowanie za wypadek na nartach

You are currently viewing Odszkodowanie za wypadek na nartach

Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami.

Warunki, które powinien zapewnić zarządca stoku narciarskiego.

Warunki, które powinien zapewnić zarządca stoku narciarskiego określa m. in. Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. 

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa polega w szczególności na:

 1) przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich; 2) zapewnieniu ratownictwa narciarskiego; 

3) określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia; 

4) informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach;

 5) prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu; 

6) przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.

Zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi zobowiązany jest do przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu. 2. Z przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół.

Znajdujące się na zorganizowanych terenach narciarskich: 

1) przeszkody, których nie da się usunąć, 

2) miejsca prowadzonych prac konserwacyjnych, zabiegów sztucznego naśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej, 

3) miejsca w pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób, 

4) granice narciarskich tras zjazdowych i nartostrad, 

5) miejsca szczególnie niebezpieczne o trudnym do przewidzenia ukształtowaniu 

oznacza się właściwym znakiem ostrzegawczym oraz zabezpiecza w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla osób przebywających na tych terenach

Dochodzenie roszczeń od właściciela/zarządcy obiektu narciarskiego.

Właściciel obiektu narciarskiego zobowiązany jest do należytego przygotowania stoku. Przykładami  nienależytego przygotowania stoku mogą być:

– nieprawidłowe oznaczenie trasy;

– brak odpowiednich zabezpieczeń ;

– nieprawidłowe oświetlenie;

– udostępnienie stoku zbyt dużej liczbie osób;

– brak wystarczającego naśnieżenia stoku;

Doznanie wypadku w takich okolicznościach może powodować po stronie właściciela/zarządcy obiektu odpowiedzialność. Dzięki czemu można będzie się starać o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W większości wypadków właściciele takich obiektów posiadają ubezpieczenia, dlatego najczęściej roszczenia kierowane są  do konkretnego ubezpieczyciela.

Dokumenty i ustalenia

W pierwszej kolejności ustalić należy wszelkie okoliczności wypadku i osobę odpowiedzialną za jego powstanie. Warto też zwrócić uwagę, czy sam poszkodowany nie przyczynił się do zaistnienia zdarzenia (np. poprzez niezachowanie ostrożności, czy też nadmiernie ryzykowną jazdę). Wówczas nadal można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, jednak może być ono pomniejszone o tzw. przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia. 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie możliwie najszerszych informacji. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić prosty formularz kontaktowy.   

Skomentuj

Dodaj komentarz