Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów -blokada alkoholowa.

You are currently viewing Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów -blokada alkoholowa.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (a właściwie jego zmiana) za jazdę po alkoholu dopuszcza art. 182 a kodeksu karnego wykonawczego.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – blokada alkoholowa. 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów (a właściwie jego zmiana) za jazdę po alkoholu dopuszcza art. 182 a kodeksu karnego wykonawczego.  

Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat), sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Oprócz tego postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego muszą uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Wobec sprawcy zachodzić musi zatem tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna. Pomóc mogą takie okoliczności jak: uprzednia niekaralność, pozytywne opinie z zakładu pracy, brak problemów z alkoholem, konieczność posiadania uprawnień ze względu na wykonywaną pracy itp.

Oceniając wniosek sąd bierze pod uwagę:

  • postawę sprawcy ( w szczególności to jak sprawca zachowywał się po popełnieniu przestępstwa np. podjęcie działań celem zadośćuczynienia pokrzywdzonemu, starania o naprawienie szkody, wyrażona skruchę itp.),
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy (stan zdrowia, cechy osobowości, charakteru warunki rodzinne i środowiskowe, umiejętność radzenia sobie ze stresem itp.),
  • zachowanie w okresie wykonywania środka karnego (przestrzeganie porządku prawnego, nienadużywanie alkoholu, unikanie środowisk patologicznych itp.).

 Podsumowując: niezbędne jest spełnienie 2 warunków:

  1. upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów (a w przypadku zakazu orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k.) – upływ  10 lat;
  2. pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

WAŻNE: Należy pamiętać, że spełnienie powyższych przesłanek powoduje jedynie, że Sąd może, ale wcale nie musi przychylić się do naszego wniosku. Od jego poprawnego uzasadnienia, w tym stosownych dowodów może zależeć jego skuteczność. 

Co jeśli sąd przychyli się do naszego wniosku?

Sąd wydaje wówczas postanowienie o zmianie zakresu zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Oznacza to, że  skazany może kierować tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, przez okres jaki pozostał mu do końca zakazu prowadzenia pojazdów. 

Sąd po wydaniu postanowienia przesyła jego odpis postanowienia odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego, który to po otrzymaniu informacji z sądu wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Starosta wydając decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami, wpisuje do prawa jazdy informację o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową. Wpis dokonywany jest z urzędu na okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

Czym jest blokada alkoholowa?

Stosowanie do  art. 2 pkt 84 ustawy  Prawo o ruchu drogowym  blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Koszty blokady alkoholowej

Koszty te oczywiście pokrywa sam wnioskodawca. Koszt blokady to ok. 3000 zł w górę. Można również skorzystać z możliwości wynajęcia blokady – wówczas koszt to ok. 90 zł miesięcznie. Nie można też zapomnieć o kosztach związanych z montażem, który wynosi ok 350 zł, jednak w zależności od modelu auta może wynieść nawet do kilku tysięcy złotych. Po montażu blokady samochód musi również odbyć przegląd  w Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów – koszt ok. 60 zł.

***

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Autor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

Pomoc w sporządzeniu wniosku: tel: 512 976 090 lub e-mail  adwkrycki@gmail.com

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz