Czym jest odszkodowanie? Czym się różni od zadośćuczynienia?

You are currently viewing Czym jest odszkodowanie? Czym się różni od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie ma na celu zrekompensować szkodę majątkową rzeczową lub szkodę majątkową osobową.

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to jedno z głównych świadczeń, o które może ubiegać się poszkodowany. Ma ono na celu zrekompensować szkodę majątkową rzeczową lub szkodę majątkową osobową.

Szkoda majątkowa rzeczowa może nastąpić poprzez uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy. Przykładowo, gdy nasz pojazd w wyniku wypadku komunikacyjnego zostaje uszkodzony przysługiwać nam będzie stosowne odszkodowanie za koszty naprawy lub odszkodowanie odpowiadające równowartości pojazdu sprzed powstania szkody.

Szkoda majątkowa osobowa powstaje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju na zdrowiu. Obejmuje ona wszelkie wynikłe z tego koszty tj:

  • koszty związane z leczeniem (koszt rehabilitacji, zakupu leków, opatrunków, specjalnej diety, dojazdów do lekarza, dojazdów osób najbliższych w celu odwiedzin w szpitalu);
  • zwrot kosztów utraconego dochodu za czas niezdolności do pracy;
  • renta, gdy nastąpiła całkowita lub częściowa  utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość. Wskazane następstwa powinny mieć charakter relatywnie trwały, aczkolwiek niekoniecznie nieodwracalny;
  • koszty przygotowania do innego zawodu, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą;
  • koszty  leczenia i pogrzebu przysługujące temu, kto jest poniósł, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego;
  • odszkodowanie dla osób najbliższych poszkodowanemu, jeżeli wskutek jego śmierci  nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
  • koszty opieki niezbędnej w czasie procesu leczenia (np. pomoc przy higienie osobistej, pomoc przy sprzątaniu, gotowaniu. Koszt takiej opieki wylicza się w oparciu o dzienną liczbę godzin wymaganą dla danego poszkodowanego. W praktyce 1 godzina takiej opieki wynosi od 10 zł do 15 zł.

“Jeśli chodzi o koszty leczenia to powinny być uwzględniane wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, a nie tylko koszty uwzględniane np. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (por. wyr. SN z 12.12.2002 r., II CKN 1018/00, Legalis; w uchw. SN z 19.5.2016 r., III CZP 63/15, Legalis, podkreślono, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych)”.

Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie dotyczy rekompensaty szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu rekompensować szkodę niemajątkową w postaci krzywdy (za ból i cierpienia zarówno fizyczne i psychiczne). O ile szkoda rzeczowa podlega łatwemu wycenieniu np. zwrot równowartości zniszczonej rzeczy, zwrot kosztów leczenia na podstawie paragonów czy faktur, zwrot kosztów utraconego dochodu, o tyle wycenienie zadośćuczynienia jest rzeczą znacznie trudniejszą. O tym w jaki sposób je wycenić przeczytacie TUTAJ

Podsumowanie

  • odszkodowanie  ma zrekompensować szkodę majątkową rzeczową (np. uszkodzony pojazd) lub szkodę majątkową osobową (wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo też koszty wynikłe wskutek śmierci poszkodowanego);
  • odszkodowanie nie jest tym samym, co zadośćuczynienie.

Skomentuj

Dodaj komentarz