Dozór elektroniczny – 2020. Kiedy można się ubiegać?

You are currently viewing Dozór elektroniczny – 2020. Kiedy można się ubiegać?

W dniu 31 marca 2020 r., w życie weszła uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zmieniła m. in. art. 43 la ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który dotyczy dozoru elektronicznego. Od 31 marca 2020 roku można ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeśli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą  1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy. Wcześniej można było się ubiegać o odbycie kary pozbawienia wolności w tym systemie jeśli kara pozbawienia wolności nie przekraczała 1 roku. 

Kiedy mogę uzyskać dozór elektroniczny?

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna)
  2. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;

Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

 Czy jak odbyłem część kary mogę ubiegać się o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy. Osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza ten okres, a która odbyła już część kary (i do odbycia okres nie przekraczający 1 roku i 6 miesięcy) –  nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.

***

Powyższe nie stanowi porady prawnejAutor Bloga nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na Blogu treści. Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – napisz lub zadzwoń. Możesz skorzystać też z formularza

.

Skomentuj

Dodaj komentarz