Zatarcie skazania – kiedy następuje?

You are currently viewing Zatarcie skazania – kiedy następuje?

Zatarcie skazania powoduje, że wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Można złożyć wniosek szybsze zatarcie skazania.

Spis treści

Czym jest zatarcie skazania? 

Zatarcie skazania polega na przyjęciu fikcji prawnej, że po spełnieniu określonych przesłanek uważa się osobę skazaną za niekaraną. Wpis o skazaniu usuwa się wówczas z krajowego rejestru karnego.  

Zatarcie kary pozbawienia wolności.

Zatarcie skazania opisane jest w kodeksie karnym (art. 106 – 107 kk; 76 KK).  Następuje ono z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Nie trzeba wówczas składać żadnych wniosków.

Za chwilę wykonania kary pozbawienia wolności należy uznać dzień faktycznego zwolnienia skazanego z zakładu karnego po odbyciu całości kary. Ewentualnie może to być również dzień kiedy uprawomocniło się postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Warunkiem tutaj jest, aby zwolnienia nie odwołano w okresie próby ani kolejnych 6 miesięcy. Wówczas karę uważa się za odbytą z dniem warunkowego zwolnienia.  Bieg terminu do zatarcia skazania rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu.

Szybsze zatarcie skazania kary pozbawienia wolności.

Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

Zatarcie skazania kary ograniczenia wolności (prace społeczne).

W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Zatarcie skazania kary grzywny

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Zatarcie skazania a orzeczony środek karny, przepadek, środek kompensacyjny.

Jeżeli orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów), przepadek (np. skradziony samochód),  lub środek kompensacyjny (np. zapłata zadośćuczynienia pokrzywdzonemu), zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może też nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Zatarcie skazania, a warunkowe zawieszenie kary.

Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Przykładowo: sprawca został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd zawiesił wykonanie tej kary na 2 lata. Wówczas zatarcie skazania z mocy prawa nastąpi po 2 latach i 6 miesiącach. Oczywiście zadzieje się to tylko, gdy została wykonana cała sankcja orzeczona wobec sprawcy.  Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Treść przekazywana na niniejszym Blogu ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej. Celem Bloga jest udzielenie nieodpłatnie, możliwie najszerszych informacji. Pamiętać jednak należy , że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Aby uzyskać poradę prawną skontaktuj się ze mną dzwoniąc na numer 512 976 090. Możesz też napisać e-mail lub wypełnić formularz 

Skomentuj

Dodaj komentarz